Begreber og termer

Begreber og termer

Inden for investeringer med både aktier og binære optioner findes der et hav af forskellige udtryk, begreber, synonymer, forkortelser, osv. Derfor har vi samlet de vigtigste inden for begge kategorier af investeringer, så du er så godt klædt på som muligt, når du skal i gang med at investere.

Begreber inden for aktiehandel

I det forunderlige investeringsunivers vil du støde på mange nye udtryk og forkortelser. Vi giver derfor en fyldig beskrivelse af, hvad disse udtryk og forkortelser betyder, så du ikke behøver famle rundt i blinde, når du begår dig på inverseringsmarkedet.

BNP er en forkortelse af bruttonationalproduktet, som beskriver den samlede værdi af et lands indtægtsgrundlag – altså landets samlede produktion. Ydermere kan BNP opdeles i BNP pr. indbygger, som så beskriver den gennemsnitlige produktion opgjort pr. borger.

Downside beskriver det potentiale, som investor ser for et aktiv i en nedadgående retning.

Upside er, når investorer ser potentiale for et aktiv i opadgående retning.

Dækningsbidrag viser virksomhedens omsætning fratrukket de variable omkostninger. Dækningsbidraget er bare en af de nøgletal, som bruges til at vurdere virksomhedens præstationsevne.

Dækningsgrad viser det procentvise dækningsbidrag. Dette opgøres for at gøre det lettere sammenligneligt mellem de forskellige virksomheder.

EBIT er en forkortelse af Earning Before Interest and Tax. Det beskriver en virksomheds primære driftsresultat, og er med andre ord en afbildning af virksomhedens evne til at genere overskud. Overskudsgraden, som er et af de andre bærende nøgletal, udregnes via EBIT sammenholdt med omsætningen.

EVA er den økonomiske tilføjede værdi (Economic Value Added), hvilket vil sige, at EVA udtrykker hvilken reel profit eller tab, der er opnået.

EPS er en forkortelse af Earnings Per Share, og beskriver, hvor meget virksomheden har genereret af nettoindtjening pr. aktie. Tallet findes ved at sammenholde virksomhedens nettoresultat med antal udestående aktier.

FED, Federal Reserve Bank, er forkortelsen for den amerikanske centralbank.

ECB er det europæiske svar på amerikanernes FED, og står for den Europæiske Central Bank.

Gearing er et begreb, der bruges når man låner penge i sine nuværende aktier. Det fungere som en låntagning med pant i ens nuværende aktieportefølje – dvs. at du som investor låner et vis beløb, afhængigt af aftalen på din gearing, nogle vælger en 1:1 gearing, hvor de så kan låne det samme beløb, som de har indestående på deres aktiedepot. Har du eksempelvis investeret 100.000 kr. i akter og din gearingsaftale – denne aftale laver du med den bank, hvor du vælger at oprette dit depot – er sat til at være 1:1, kan du låne yderligere 100.000 kr. til at købe nye aktier for. Du skal selvfølgelig betale det lånte beløb tilbage inklusiv renter. Renterne afhænger af den specifikke aftale som aftales med banken. Investering på baggrund af gearing kan ses lidt ligesom et huslån, hvor køber betaler en kontant udbetaling, hvortil vedkommende låner det resterende beløb i banken. Du skal derfor være ret så sikker i din sag, hvis du vælger at investerer med gearing, da markedet hurtigt kan ”sluge din andel”. Det kan dog være et yderst nyttigt redskab til at forøge din indtjening.

Bogførte indre værdi er den værdi, som opnås når virksomhedens egenkapital divideres med det antal aktier, som er udstedt.

NAV Net Asset Value er det engelske begreb for den bogførte indre værdi.

K/I beskriver forholdet mellem den aktuelle kurs og den bogførte indre værdi. Det udtrykker, hvor meget investorerne er villige til at betale for 1 krones andel i virksomheden. Dvs. at hvis K/I ligger under 1, så køber du mere bogført værdi, end man betaler for. Dette ses som regel kun ved virksomheder, som ikke klarer sig så godt, hvorfor at du køber en andel i virksomheden ”billigere”. Den hyppigste K/I ligger på 1,8, hvorfor det er ”dyrere” at købe en andel i en virksomhed, end hvad den egentlig er værd, men med forhåbning om, at forholdet ændrer sig ved at kursen stiger.

P/E relaterer sig til K/I. Her er der tale om Price/Earnings og bruges oftest i virksomheds- og aktieanalyse. Prisen på en aktie sammenholdt med fortjenesten viser indtjeningen af aktien. Prisen er den nuværende pris på aktien, hvor fortjenesten er gennemsnittet af tidligere eller fremtidige vurderet indtjening.

Q1, Q2, Q3 og Q4 er forkortelser for årets kvartaler. Mange virksomheder udgiver løbende kvartalslige regnskaber, hvori investorer kan aflæse og vurdere virksomhedens præstation.

Stop/loss funktionen er en funktion, hvor investorer automatiserer en eller flere handler. Investorer vælger et bestemt kurs niveau, hvor der enten skal købes eller sælges. Herved behøver vedkommende ikke sidde foran computeren, når handlerne skal gennemføres. Stop/loss funktionen er et af de begreber, som du også vil støde på, når du handler med binære optioner. Der findes to underliggende kategorier her inden for: 

  • Klassisk stop/loss kan være yderst effektivt ved et pludseligt kursfald. Mange bruger denne funktion til deres høj-risiko investeringer, for at mindske risikoen.
  • Trailing stop/loss kan bruges til at købe og sælge ud fra procentvise fald eller stigninger i aktiekursen.

Tilbagekøb af aktier kan være aktuelt for virksomheder, som ønsker at tilbagekøbe de aktier, som de tidligere har udstedt. Værdien pr. aktie vil derfor stige grundet loven om udbud og efterspørgsel, da udbuddet formindsket. Incitamentet for at tilbage købe aktier kan være mange. Virksomheder som har tilegnet sig større finansielle virkemidler kan ønske at tilbage købe aktier, for at øge ejerskabet.

CFD står for Contract Of Difference, og ses ofte inden for aktiehandel. CFD gør det muligt for investorer at tjene penge på udsving i markedet, selvom disse ikke er positive for virksomheden, der investeres i. Det er altså lidt ligesom handel med binære optioner.

Begreber inden for binære options handler

Inden du kaster dig ud i at investere i binære optioner, er det en god idé at sætte dig ind i de nogle af de begreber, som du hyppigt støder på. Nedenfor har vi samlet en liste af de begreber og termer, som ofte går igen:

Afkast er den procentdel af den oprindelige investering, som investor vil modtage, hvis investeringen er profitabel.

Asset (aktiv) er det præcise aktiv, der investeres i.

Asset værdi beskriver den nuværende værdi af aktivet.

“At the money” betyder at markedsprisen på aktivet bliver handlet eller er lukket i den præcise værdipris – altså at prisen på aktivet ender neutralt. Mange mæglere tilbyder investoren pengene tilbage ved et sådanne scenarie.

“In the money” betyder at et aktivs markedspris handles eller er lukket og er profitabelt – altså at man har ”gættet” rigtigt.

”Out of the money” betyder at markedsprisen på et aktiv handles eller er lukket og, modsat ”in the money”, ikke er profitabelt – altså at man har ”tabt”/”gættet” forkert. De tre ovenstående begreber, er nogle som du oftest vil støde på, når du handler med binære optioner. 

Boundary-redskab bruges til at bestemme om markedsprisen ved udløbstidspunktet er inden for et bestemt prisinterval eller udenfor.

Call Options betyder, at du satser/forudser at et givent aktiv vil STIGE i pris i et bestemt tidsinterval.

Put Options betyder, at du satser/forudser at et givent aktiv vil FALDE i pris i et bestemt tidsinterval.

CySEC står for (C)yprus (S)ecurities and (E)xchange (C)ommission

Foreign Exchange omtales også som FX, Forex eller Forex Trading, og henviser til handel med valutaer.

High-options henviser til en handel, hvor handleren forudser at aktivets markedspris vil være HØJERE end den nuværende markedspris.

Low-options henviser til en handel, hvor handleren forudser at aktivets markeds vil være LAVERE end den nuværende markedspris.

High/Low-optioner er altså de mest gængse optioner, som handles. Her forsøger investor altså at forudsige om udviklingen i kursprisen STIGER eller FALDER.

Indikativpris er et synonym for markedsprisen – altså den aktuelle pris på et bestemt aktiv.

Investeringsbeløb henviser til beløbet som investeres.

One Touch-options betyder, at handleren forudser, modsat No Touch-optionen, at markedsprisen vil nå en helt bestemt pris i løbet af optionens løbetid. Hvis kursprisen rammer den forudsigende pris er investeringen vellykket.

No Touch-options er en optionshandel, hvor handleren forudser at markedsprisen IKKE vil nå en forudbestemt pris i løbet af optionens løbetid.

Pair-options er en anden handelsmulighed, hvor investor parrer to aktiver med hinanden, og dermed forsøger at forudsige udviklingen mellem disse to. Du kan fx sammenholde Apples kurs mod Coca Colas.

Ladder-options bliver også kaldt loader- eller trappestige-optioner på dansk. Metoden går ud på, at investor beslutter sig for en bestemt slutpris på et aktiv, lige som de fleste andre handelsmetoder inden for binære optioner. Det specielle ved denne metode er dog, at hvis kursprisen går i den ønskede retning, fastfryses gevinsterne når de når et bestemt niveau eller trin på stigen. Hvis kursprisen derefter falder under et af de allerede opnået trin, beholder investor gevinsten, da denne er fastfrosset. Investor kan altså sikre sig gevinst(er), hvis aktivets kurspris har nået en eller flere af trinene på stigen.

Inbound-options investorer forudser at markedsprisen vil udløbe INDEN FOR et bestemt prisinterval.

Outbound-options investorer forudser handleren at markedsprisen vil udløbe UDEN FOR et bestemt prisinterval.

Strike Price er prisen på aktivet ved handlens indgåelse – altså den præcise markedsværdi som er gældende i øjeblikket handlen indgås.

Tidlig lukning betyder, at nogle binær option handlings sider tillader den handlende at lukke sin handel tidligere end det allerede besluttede tidsinterval. Dette kan være brugbart, hvis markedsprisen viser sig at gå i modsatte retning af det forudindtagede.

Roll-over gør det muligt for investor, at forlænge en allerede foretaget handel. Du udvider altså optionens løbetid, så sandsynligheden for en succesfyld handel forøges ydereligere, da du ”køber mere tid”.

Dobbelt op bruges, når din investering ser ud til at gå i den rigtige retning. Du kan hermed doble din investering, så du tjener endnu mere.

Option-builder er investors mulighed for at skræddersy investeringen, så den passer dem bedst. De får mulighed for selv at bestemme risikoen for investeringen, ved at justere det procentvise afkast i optionens udløbstid. De kan altså selv bestemme, hvor gavnlig investeringen skal være ud fra, hvor stor en risiko de tør løbe.

Spot Follow er et redskab, som nogle udbydere tilbyder. Med Spot Follow kan du følge de bedste investorer og overlade noget af din kapital til dem, så du dermed kopierer de investeringer, som de gør sig. Du vælger selv, hvor stort et beløb du vil sætte på hver enkelt mægler, samtidig med at du også selv vælger, hvor lang tid du vil følge mægleren.

Udbetalingsprocent henviser til det procentvise afkast som en bestemt tilbyder – altså hvor meget handleren kan tjene på en succesfuld handel.