Investeringsstrategier

Investeringsstrategier

Investér aldrig uden en pengeforvaltningsstrategi

Nedenfor præsenteres fundamentet for flere forskellige investeringsstrategier, som er gældende inden for både investeringer i aktier og binære optioner. Du finder bl.a. begrebet pengeforvaltningsstrategi, som indbefatter de måske vigtigste overvejelser, en investor skal gøre sig, når vedkommende ønsker at gøre sin indtræden på investeringsmarkedet – uanset om der er tale om handel med aktier, binære optioner, futures, eller lignende.

Money Management (pengeforvaltningsstrategi)

Én af de vigtigste ting at huske på når man investerer – hvilket gælder for både aktiehandel og handel med binære optioner -, er at lægge en pengeforvaltningsstrategi – uden sådan én risikerer man at miste al sin kapital. Uanset hvor erfaren og succesfuld en investor er, så har vedkommende oplevede tab på sine investeringer. Det er derfor vigtigt at gøre sig nogle tanker heromkring. Du vil som investor opleve at tabe flere investeringer i træk, og for at dette ikke skal slå dig helt ud, så anbefaler vi, at du ligger dig en streng pengeforvaltningsstrategi, og holder dig til denne uanset hvad. Lad os eksempelvis sige at succesraten af dine investeringer er på 60%. Du vil derfor opleve at 6 ud af 10 af dine investeringer er vellykket. Hvilken rækkefølge de tabte investeringer kommer i, kan ikke vides med sikkerhed. Nogle investorer går i panik, når de oplever flere tab i streg, hvorfor de ofte øger indsatsen for at genvinde deres tabte penge. Denne metode frarådes på det kraftigste. Det anbefales derfor, at du ikke investerer et fast beløb pr. handel, men derimod en vis procentvis af din samlede investeringskapital – altså dét beløb du har til rådighed. Jo mere risikovillig du er, desto højere kan du sætte den procentvise andel af din kapital, som du ønsker at investere i hver enkel handel. Tager vi eksemplet fra før, hvor 40 investeringer ud af 100 er mislykket, så anbefales det, at du, ud af din samlede investeringskapital, investerer i omegnen af 2,5% eller mindre pr. handel.
At have en fornuftig pengeforvaltningsstrategi er essentielt, uanset hvilken type investeringsform – aktiehandel eller handel med binære optioner – du foretrækker.

Når det kommer til investeringsstrategier findes der overordnet to specifikke tilgange: fundamental- og teknisk analyse. Disse to tilgange samt en kombination af begge er beskrevet nedenfor.

Fundamental analyse

Fundamental analyse er, efter manges mening, grundstenen inden for investering i både aktier og binære optioner. Det er en analyse af finansielle opgørelse, altså en kvantitativ analyse, hvor målet er at udlede årsagerne til markedets bevægelser, og om hvordan disse påvirker aktiens aktuelle kurs og den bogførte indre værdi. Den kvantitative del af analysen går ud på, at analyserer virksomhedens omsætning, omkostninger, aktiver, passiver og andre afgørende finansielle poster. Herefter bruger man kvalitativ analyse, hvor man fokuserer på virksomhedens immaterielle og ikke-håndgribelige goder, for at kunne udlede et realistisk billede af virksomhedens præstation. Disse kvalitative faktorer kan fx være præstationen af virksomhedens bestyrelse og ledelse, dens brand, patenter, osv. Når den kvantitative- og den kvalitative analyse sammenføjes, kan virksomhedens overordnede præstation vurderes, og det er bl.a. ud fra denne at den indre værdi af virksomheden bogføres. Fundamental analyse kan i princippet bruges på både virksomheder, sektorer og industrier, økonomier, m.m. Analysen refererer altså bare til generel analyse af den økonomiske sundhed i en finansiel entitet og på baggrund af dette fastsætte værdien af entiteten. Når værdien er bestemt ud fra den fundamentale analyse, kan investor vurdere om 1. værdien af værdipapiret, som repræsenterer virksomheden, 2. indekset som repræsenterer en industri, 3. eller valutakursen som kan præsentere en hel økonomi er over- eller undervurderet i forhold til kursprisen. Hvis den bogførte indre værdi er undervurderet i forhold til virksomhedens økonomiske præstation, kan det være fordelagtigt at investere i denne. Dog skal der i visse tilfælde tages forbehold for andre faktorer også, men som tommelfingerregel kan denne teknik bruges til overordnet at vurdere virksomheder og deres kunnen.

Fundamental analyse er et særdeles effektivt redskab, når der er tale om længerevarende investeringer, hvorfor analysen egner sig til bedst til aktieinvestorer, som har bestemt sig for en længerevarende investerings tidshorisont. Derimod er teknisk analyse er mere passende analytiskredskab ved kortvarende investeringer såsom i binære optioner.

Se de fundamental analytiske investeringsstrategier for aktiehandel her

Teknisk analyse

Mens størstedelen af aktieinvesteringsstrategierne, som vi har præsenteret, bygger på grundstenen i fundamental analyse, så centrerer de fleste investeringsstrategier inden for handel med binære optioner sig omkring tekniske analyse. Teknisk analyse beskæftiger sig, ligesom fundamental analyse, med analyse af de bevægelser som ses på markedet, men i stedet for at fokusere på de bagvedliggende fundamentale faktorer for aktiekursen for en specifik virksomhed, så nærstuderer teknisk analyse kursbevægelserne af et værdipapir, og benytter data fra denne til at forudse fremtidige kursbevægelser. Fundamental analyse beskæftiger sig mere med værdiansættelse ud fra kvantitative- og kvalitative analyser af både virksomheder, industrier, økonomier som helhed, m.fl., hvorfor teknisk analyse er mere passende til handel med finansielle goder, som har en kortere løbetid såsom binære optioner. Teknisk analyse kan bruges på alle former for værdipapirer, som har historiske data, herunder aktier, optioner, binære optioner, råvarer, valuta, osv.

Se investeringsstrategier for teknisk analyse som især egner sig til handel med binære optioner her

Fundamental- vs. teknisk analyse

Tilhængere af den fundamentale analyse kan gøre brug af teknisk analyse, til at analysere sig frem til det præcist rette tidspunkt at investere i en undervurderet aktie på. Investor kan i visse tilfælde øge sit afkast markant ved hjælp af denne kombination.

Omvendt gør tekniske analytikere også brug af fundamental analytisk fundne faktorer til at bekræfte de bevægelsesmønstrer, som er fundet via teknisk analyse. Hvis et bevægelsesmønster for en given virksomhed viser sig at være stærkt opadgående, kan tekniske analytikere altså få dette bekræftet ved at se nærmere på de fundamentale finansielle poster for virksomheden. Er det økonomiske fundament i virksomheden positivt eller endda støt stigende, kan dette være med til at bekræfte den opretgående kursbevægelse.

Kombinationen af fundamental- og teknisk analyse kan altså være gavnende for begge parter, da man tager det bedste fra to verdener – en af de mere favorable investeringsstrategier for både nybegyndere såvel som erfarne investorer. 

Foruden de to ovenstående tilgange til investeringsstrategier inden for aktiehandel og handel med binære optioner, bør det medtages hvilke karakteristika, som er gældende på det marked, hvor der ønskes at investeres. Bull- og bear-markeder er to vidt forskellige markeder, og tilbyder derfor forskellige entry points for investoren.

Bull vs. Bear

Et bull-marked er karakteriseret ved, at der hersker en generel positiv stemning. Det ses ved stigende priser og kurser på det meste af markedet. Når der ses en større optimisme og en generel øge tillid til en økonomi, så trives denne også bedre, da al økonomisk udvikling bunder i tillid og spekulationer. Hvis folk er overbevist om, at økonomien er sund og fornuftig, så øges investerings- og forbrugslysten også, hvilket skaber øget vækst, større produktion, lavere arbejdsløshed, større rådighedsbeløb for den enkelte, osv. – altså får en øget økonomisk tillid ”hjulene i samfundet til at køre rundt”.

Rent metaforisk ses et bull(tyre)-effekten ved at tyren stanger sin modstander nedefra og op. Modsat er bear(bjørne)-effekten, hvor bjørnen angriber sin modstander oppefra og ned.

På et bear-marked hersker der altså en mere negativladet stemning. Her er priserne og kursene faldende. Nogle mener derfor, at der findes flere entry points (indgangspunkter), da priserne er presset godt i bund, og at de sandsynligvis derfor vil stige, frem for at falde yderligere. I ekstreme tilfælde, som vi så under krakket på Wall Street i 1929, krakket af den amerikanske bank Lehman Brothers, som mange mener udløste finanskrisen tilbage i 2008, og under andre økonomiske recessioner kan det være risikabelt at påbegynde sine investering(er). Disse er eksempler på bear-prægede markeder, som fuldstændigt krakkelerede, og hvor der næsten ingen tillid til økonomien eksisterede.

Korrektion er en kortvarig ændring I markedet og er ikke gældende for markedet på længere sigt på samme made som bull og bear prægede ændringer. På et markedet plaget af korrektion dannes der ofte flere entry points, hvorfor det kan være favorabelt for investor at påbegynde sine investering(er) her, da der foreligger favorable vilkår og at markedet med stor sandsynlighed vender igen. Det er ikke tilfældet ved et bear-prægede marked, hvor der opleves en længerevarende faldende tillid til markedet.