Skat

Skat

skat tradingplatformHer på siden finder du alt, hvad du skal vide om skat, samt de skatte- og retslige forhold, som gør sig gældende, når du ønsker at handle med aktier samt binære optioner. Du finder først og fremmest skatteforholdende for køb og salg af aktier efterfulgt af en detaljeret beskrivelse af skatteforholdende for køb og salg af binære optioner. Husk, det er vigtigt, at du selv oplyser om køb af salg af aktier, MEN ikke for handel med binære optioner, da det beskattes efter kursgevinstloven – læs mere nedenfor.

Skatteforhold for salg af aktier

Ligesom de fleste andre indtjeningsformer så beskattes aktiehandel og handel med binære optioner. I henhold til SKATs udlægning af reglerne for beskatning af køb og salg af aktier, som er købt efter 1. Januar 2006, gælder det, når du sælger værdipapirer, at du skal være opmærksom på, at du skal betale skat af gevinsten. Denne gevinst beskattes ud fra reglerne for aktieindkomst, og skal indberettes til SKAT under ”aktieudbytter og gevinster ved salg”.

  • Du skal udfylde rubrikkerne 62, 63, 65 og 68 for udbytte af dine akter.

Aktier som er købt før 1. Januar 2006 beskattes efter overgangsreglen for aktier og investeringsbeviser, hvorfor der gælder andre regler for disse – læs SKATs egen udlægning af reglerne herfor

Oplever du derimod tab ved salg af dine aktier, kan du trække dette tab fra ved at oplyse SKAT om salget. Tabet oplyses til SKAT gennem din årsopgørelse via henholdsvis

  • rubrik 66 for ”tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked”
  • og rubrik 67 for ”tab på aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked”.

Et godt råd er altid at gemme dokumentationen for salget!

Både gevinst og tab ved salg af aktier opgøres efter gennemsnitsmetoden. Her opgøres gevinsten som forskellen mellem:

Den gennemsnitlige købesum for aktierne beregnes ud fra købesummerne for samtlige aktier i hvert selskab før salget – se et eksempel på gennemsnitsmetoden.

Skattesatsen for aktieindkomst i 2016 er som følgende:

  • 27% skal betales i skat af de første 50.600 kr. i aktieindkomst
  • 42% skal betales af aktieindkomst ud over 50.600 kr.

Skaffeforhold for køb af aktier

Det er noget mere simpelt, rent skatteforholdsmæssigt, at købe aktier frem for at sælge dem. I de fleste tilfælde bliver SKAT automatisk oplyst, når du køber aktier. Hvis du køber værdipapirer i udlandet og placeret i et udenlands depot, skal du oplyse dette til SKAT.

Et godt råd for køb af værdipapirer er, også her, at gemme kvitteringen, da denne kan være vigtig, når du skal sælge værdipapiret igen.

For mere information omkring køb og salg af aktier og værdipapirer klik her

Skatteforhold for køb og salg af binære optioner

I henhold til Skatterådets bekræftelse af beskatning af handel med binære optioner – gældende fra d. 8 januar 2014 – gælder det, at tab og gevinster udledt via handel med binære optioner skal beskattes efter kursgevinstlovens §29, stk. 1.

Tab på handel med binære optioner er omfattet tabsbegrænsningsreglen i kursgevinstlovens §32. Overordnet gælder det for tab på handel med binære optioner, at dette kun kan fradrages, hvis de omfatter finansielle kontrakter, da de er kildeartsbegrænset. I nogle tilfælde kan tab på kontrakter modregnes i gevinst på aktier. For specifikke forhold hertil – 

Både tab og gevinst opgøres efter lagerprincippet i kursgevinstlovens §33, stk.1:

  • Dette princip går ud på, at tab eller gevinst på en kontrakt opgøres som forskellen mellem værdien af kontrakten ved indkomstårets udløb (primo) og værdien ved indkomstårets begyndelse (ultimo).
  • Er kontrakten indgået i indkomståret, så opgøres tabet eller gevinsten som forskellen mellem værdien ved indkomstårets udløb og kontraktens anskaffelsessum.
  • Er kontrakten realiseret i indkomståret, så opgøres tabet eller gevinsten som forskellen mellem kontraktens afståelsesværdi og kontraktens værdi ved indkomstårets begyndelse.
  • Er kontrakten både anskaffet og realiseret i samme indkomstår, så opgøres tabet eller gevinsten som forskellen mellem afståelsesværdien og anskaffelsessummen.
  • Og sidst, men ikke mindst, er kontrakten afviklet ved levering, anses det overdragne aktiv eller passiv for erhvervet henholdsvis afstået på afviklingsdagen og til markedsværdien på afviklingsdagen.

Kort fortalt, indebærer lagerprincippet altså, at tab og gevinst beskattes løbende. For kontrakter indgået og afviklet i ét og samme indkomstår, da indebærer lagerprincippet, at tab og gevinst skal opgøres i udgangen af det indkomstår, hvor kontrakten udløber. Dette vil oftest være tilfældet i forbindelse med handel med binære optioner, da kontrakten, eller optionens, løbetid er forholdsvis kort. Læs mere om opgørelse efter lagerprincippet

Eventuelle tab og gevinster skal indgå i kapitalindkomsten. Hvis du investerer i binære optioner på en udenlandsk reguleret hjemmeside, så skal du huske at meddele eventuelle tab eller gevinster på din selvangivelse for udenlandsk indkomst.

Med hensyn til de enkelte kontrakter, som indgås, når investor investerer i de enkelte optioner i forskellige underliggende aktiver, skal der aftales en afviklingspris og –kurs. Denne fastsættes af hver enkelt mægler, og kan derfor variere. Investor accepterer den fastslåede afviklingspris og –kurs, hvorefter investor handler det ønskede aktiv. Det altoverskyggende krav er dog, at prisen er fastsat ud fra objektive kriterier, og at der forestår nogle usikkerheder om den fremtidige salgspris, hvorfor handel med binære optioner er underlagt kursgevinstloven og ikke loven om spil. Ydermere, er der ved handel med binære optioner tale om et væddemål om en fremtidig værdi af finansielle aktiver, hvilket også modstrider loven om spil. Dette er bare nogle af grundene til at handel med binære optioner er underlagt beskatning efter kursgevinstloven, og ikke den gængse lov om spil. Læs mere om SKATs udlægning af beskatning af handel med binære optioner.

Prøv det nye aktiespil BetOnFincance fra Fibetco.

BetOnFinance - tradingplatform.dk